ReadyPlanet.com


ร่วมปรับปรุงห้องครัวประกอบอาหารให้กับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ


 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ เป็นสถานศึกษาที่ใช้ในการฟื้นฟูและจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการระยะแรกเริ่ม (ระดับเตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษา)  ปัจจุบันได้ใช้อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยี่งอ(หลังเก่า) ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ มิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยบริการยี่งอ ส่งผลให้การของบประมาณในการปรับปรุงหรือสร้างอาคารเป็นไปอย่างยากลำบาก ปัจจุบันมีนักเรียนพิการเข้ามารับบริการทั้งอำเภอยี่งอ ทั้งสิ้น ๕๖ คน โดยเป็นนักเรียนพิการที่รับบริการประเภทไป-กลับ จำนวน ๒๒ คน เป็นนักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน ๓๔ คน ในการฟื้นฟูนักเรียนที่รับบริการไป-กลับ หน่วยบริการยี่งอได้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ แต่จากสภาพห้องครัว ที่โครงหลังคาสร้างด้วยไม้ ซึ่งมีอายุหลายสิบปี ผุพัง ปลวกกัดกิน ทำให้ไม่แข็งแรง  กอรปกับในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ได้มีโจรขึ้นมางัดแงะจำนวน 3 ครั้งทำให้ประตูห้องครัวพัง อีกทั้งสภาพห้องครัวไม่เอื้อต่อการประกอบอาหาร ไม่สามารถควบคุมให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สำหรับนักเรียนพิการ ในการทางศูนย์ฯ หน่วยบริการยี่งอ ขอรับบริจาคงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องครัวดังนี้

ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอิฐบล็อก (50 ก้อน x 8 บาท)   =    400.- บาท

กระเบื้องปูพื้น 40 ซม. (44 กล่อง x 195) =  8,580.- บาท

ปูน (20 ถุง x 160 บาท) =  3,200.- บาท

หิน 1 คัน =  1,000.- บาท

ทราย 1 คัน=    800.- บาท

ประตู (ขนาด 80 ซม. X 2 เมตร)=  1,700.- บาท

หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง=  3,800.- บาท

สีรองฟื้นปูน 1 ถัง=  1,000.- บาท

สีกึ่งเงา  1 ถัง=  1,500.- บาท

รวมทั้งสิ้น 22,080.- บาท

ค่าแรง

ค่าแรงปูกระเบื้องปูพื้น (120 บาท x 51 ตารางเมตร)=  6,120.- บาท

ค่าแรงทำเคาเตอร์=  4,500.- บาท

ค่าแรงก่อผนัง  (1 วัน x 350 บาท)         =    350.- บาท

ค่าติดตั้งประตู=    500.- บาท

ค่าจ้างทาสี (40 ตารางเมตร x 45 บาท)=  1,800.- บาท                                                              

รวมทั้งสิ้น  13,270.- บาท

สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องครัวผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-3-105905

ชื่อบัญชี ศูนย์ดารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการยี่งอ

ติดต่อประสานงาน ครูนิง นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ 062-1954282

 Facebook :https://www.facebook.com/spcnarayingo