ReadyPlanet.com


ขอบริจาค อุปกรณ์ หรือ งบประมาณ สำหรับน้องๆ ขาดแคลน


 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 18 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 1 คน  ระดับประถมศึกษา 62 คน มีคุณครูรับผิดชอบ 4 คน โดยโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง มีบุคลากร จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน (โรงเรียนจ้างเอง) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

           โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ได้บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งโรงเรียนพัฒนาขึ้น เช่น ผลสอบ RT วัดการอ่านชั้น ป.1 ผ่าน 100% ผลการสอบ NT ป.3 นักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศอย่าง 1 ด้าน ต่อ 1 คน ผลการสอบ ONET ป.6 มีผลการพัฒนาเฉลี่ย 12% ติด 1 ใน 10 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 3 กลุ่มสาระ จากทั้งหมด 4 กลุ่มสาระที่มีการสอบวัดผล โรงเรียนได้ผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 4 เป็นที่เรียบร้อย จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่อง 3 ปี จากเดิมในปีการศึกษา 2558 มีจำนวน 52 คน ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 80 คน

           เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางโรงเรียนยังมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใจบุญ ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในหลายด้านดังนี้

  1. ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนยังขาดแคลน

   1.1 อาคารห้องสมุด ขนาด 4 x 6 เมตร เป็นเอกเทศเหมาะสำหรับ โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณ 150,000 บาท (ประมาณการ)

   1.2 สนามเด็กเล่นอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นงบประมาณ 100,000บาท

   1.3 งบพัฒนาโซนอนุบาล งบประมาณ 200,000 บาท

   1.4 เทพื้นลานหน้าเสาธง พื้นที่ขนาด 18 x 20 เมตร คิดเป็น 360 ตร.ม. ประมาณการ 30,000 บาท

 2. ด้านบุคลากรที่ โรงเรียนต้องการ

   2.1 งบประมาณจัดจ้างบุคลากรครู จำนวน 2 คน ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน/คน แบ่งเป็น ครูอัตราจ้างระดับอนุบาล 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน

3. ด้านอื่นๆ

   3.1 กิจกรรมค่ายอาสาจากพี่ๆ นักศึกษา (ชุมชนมีความปลอดภัย)

   3.2 การบริจาคงบประมาณผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ

   3.3 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรืออื่นๆ ที่เห็นสมควรได้ครับ

 

 

 

 ติดต่อ นายวรโชติ  สินธุศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   หมายเลขโทรศัพท์  065 346 8257  Email : sinthu2552@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ ผอ.วรโชติ :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-09 12:30:51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล