ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก


  เรียน  ท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีอุปการะคุณ ทุกท่าน

           ด้วยโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 ถึง ป.6 มีนักเรียน 102 คน ครูประจำการ 4 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูจ้างสอน 3 คน ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 รวมเวลา 82 ปี ขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ   ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน  ดังนี้

               1. หนังสือคู่มือเตรียมสอบหรืออ่านเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับประถมศึกษา

               2. ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด

               3. อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้

               4. สีน้ำ สีน้ำมัน สีต่างๆ สำหรับทำสนาม BBL ทาสีปรับปรุงห้องน้ำ

                   และอาคารเรียน  

               5. งบประมาณหรือกิจกรรมสร้างห้องน้ำ ซึ่งมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

               

 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงไทย  สาขาพานทอง

ชื่อบัญชี   เงินอุดหนุนโครงการฯ ร.ร.วัดวรพรตฯ  บัญชีเลขที่   882-0-03065-9

         ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                           นายชาริติ  สมศรี 

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะบริจาคและรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาติดต่อ

 ผู้อำนวยการ : 0-638-299-251

 email : chariti.somsri@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ นายชาริติ สมศรี (chariti-dot-somsri-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-12 11:20:04


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล