ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย


 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย

 เรียน  ท่านผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

                           ด้วยโรงเรียนบ้นใหม่โชคชัย  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๘๖ คน  ครู  คน สภาพชุมชนโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน  อาชีพประชากรส่วนใหญ่ทำไร่ปลูกข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลานและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน จึงเป็นภาระที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดการศึกษา   ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการยังไม่เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับการบริจาคสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์การรับบริจาคและการช่วยเหลือ ดังนี้

๑.      โทรทัศน์สี ขนาดจอ ๔๕ นิ้ว ขึ้นไปจำนวน ๕ เครื่อง (ใช้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมไกลกังวล)

๒.      เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๕ ชุด

                         ทางโรงเรียนบ้นใหม่โชคชัย จึงขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากท่านผู้มีเมตตาจิตและท่าน  ผู้ใจบุญ ได้โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือสนับสนุน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ หรือทางโทรศัพท์  ๐๙๑-๘๕๔-๑๔๓๑ mail: boontrongmoonprom@gmail.com ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                  

                                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                               

                                                                    (นายบุญตรง  มูลพร้อม)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
ผู้ตั้งกระทู้ นายบุญตรง มูลพร้อม (boontrongmoonprom-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-04-29 15:44:25


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล