ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์


 เรียนผู้ใหญ่ใจดี  ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์

    ด้วยโรงเรียนวัดหนองทองทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร  อ.เมือง  จ. นครนายก  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  175 คน  โรงเรียนอยู่ในชนบท  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านมีรายการดังนี้

1. ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน  โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางให้นักเรียนรับประทานทุกคน  ดังนั้นจึงขอรับความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้ง  หรือทุนสมทบกิจกรรมอาหารกลางวัน

2. รองเท้านักเรียน   จำนวน  25  คู่  สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

3. งบประมาณหรือวัสดุในการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้/ ขยายห้องเรียน  เป็นห้องประชุม  หรือห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องประชุมใช้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ  เช่น  วันไหว้ครู  วันแม่  หรือประชุมอบรมนักเรียน   ซึ่งปัจจุบันเวลามีกิจกรรมต่างๆ  โรงเรียนไปขอใช้ห้องประชุมของวัด

4. เสื้อผ้าไทย   เนื่องจากที่นักเรียนมีอยู่เดิมเก่า  ชำรุด  ขาด  ไมาสามารถใส่ได้เป็นส่วนใหญ่  เพราะใส่มา  ประมาณ 3 ปี 

 5.พัดลมเพดาน  สำหรับติดในห้องเรียน  จำนวน  ๙  ตัว

    โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใหญ่ใจดี  ผู้ใหญ่ใจบุญ  ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์   หากท่านบริจาคหรือสมทบทุน  ตั้งแต่  100  บาท  โรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  ใบประกาซเกียรติคุณบัตร  และลง  edonation  กับสรรพากร  เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  ท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่โรงเรียน  หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 

บัญชีเลขที่  211-0-20780-9

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทรายผู้ตั้งกระทู้ นางณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-09 13:03:36 IP : 101.109.52.4


1

ความคิดเห็นที่ 5 (4551368)

 

SLOTXO  all direct websites, pay real money, can be trusted, and say that you must not miss our website. Because it is the number 1 money free credit for new members .


ผู้แสดงความคิดเห็น Aurelia วันที่ตอบ 2024-01-12 10:24:07 IP : 14.207.204.80


ความคิดเห็นที่ 4 (4531082)

  

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียน

เรียน  ท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีอุปการะคุณทุกท่าน

          โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ  ตั้งอยู่  หมู่ 2  ตำบลปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง เปิดสอน  ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 100  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  11  คน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เชิงเขา รายได้ครอบครัวส่วนใหญ่ยังน้อยมาก นักเรียนบางส่วนเดินทางขึ้น -  ลง มาโรงเรียนจากภูเขา  การเดินทางลำบากใช้พาหนะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ในการเดินทางไป- กลับโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสความเท่าเทียม  ความเสมอภาคทางการศึกษา  แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ  ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ  ร่วมบริจาค  เพื่อพัฒนาสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน

1.      สื่อการเรียนการสอน

2.      อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา

3.      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (มือสองที่ใช้ได้ก็ได้)

4.      เงินบริจาคเพื่อพัฒนาอาคาร หรือสิ่งแวดล้อม (งบที่ไม่สามารถขอจากหน่วยงานต้นสังกัดได้)

5.      งบประมาณสร้างรั้วรอบอาคารอนุบาล  เป็นเงิน 40,000  บาท (เน้นความปลอดภัย)

6.      อื่นๆ ที่ท่านอนุเคราะห์เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควร  และหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ให้มีคุณภาพ และเป็นเยาวขนที่ดีของสังคมต่อไป   โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่  ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่านตาขาว   ชื่อบัญชี  เงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ  บัญชีเลขที่ 916-0-600594  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ  โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์

 
 

 

 

                                                                  ลงชื่อ

                                                                          นายสมเกียรติ    ลีสุรพงศ์

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

 

 

อนึ่ง  หากท่านประสงคฺจะบริจาคและรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี  กรุณาติดต่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 091-8238172

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์ (somtrang16169-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-10-04 11:32:05 IP : 118.173.132.65


ความคิดเห็นที่ 3 (4480446)

 

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้แสดงความคิดเห็น กุหลาบไฟ วันที่ตอบ 2022-12-10 16:07:10 IP : 49.230.191.211


ความคิดเห็นที่ 2 (4452433)

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญ 

เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจิตเมตตาทุกท่าน

        ด้วยโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 249 หมู่2 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ผู้ปกครองนักเรียนทำอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนมาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางครอบครัวของนักเรียนพ่อแม่หย่าร้างกันทิ้งลูกหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวของราคาแพงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนเป็นต้นทุนในการพัฒนาบุญหลานของบ้านควนไม้ดำ ให้เป็นแหล่งปัญญาสมอง  เปรียบพร้อมไปด้วย  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  อาคารสถานที่  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นในการหางบประมาณจากข้างนอก  ในการพัฒนาให้ก้าวทันต่อความเจริญ ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ จึงใคร่ขอรับการสนับสนุน จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจิตเมตตาทุกท่านเพื่อให้การช่วยเหลืองบประมาณดังนี้

1. ปรับปรุงโรงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งปัจจุบันเก่ามาก

2. ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ่อเลี้ยงปลา  เลี้ยงไก้  ปลูกผัก ลฯ

4. สีน้ำ สีน้ำมัน สีต่างๆ สำหรับทำสนาม BBL ทาสีปรับปรุงห้องน้ำ  และอาคารเรียน

5. คอมพิวเตอร์

6. อื่นๆ ตามที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญเห็นสมควร

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาช่วยเหลือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้ประสานงาน นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

ติดต่อ 091-8238172 ร่วมบริจาค ชื่อเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ธนาคารกรุงไทย  เลขบัญชี 9160600594

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์ วันที่ตอบ 2022-02-02 10:44:28 IP : 101.109.71.128


ความคิดเห็นที่ 1 (4417147) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา
 เรียน หน่วยงาน/องค์กร/ผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตศรัทธา
    
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นห่างไกล เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ชายขอบของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๖๓ คน มีข้าราชการครูและบุคลาการจำนวน ๖ คน เป็นข้าราชการครู ๔ คน ธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน โรงเรียนยังมีความขาดแคลนทุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอาทิเช่น เครื่องเล่นสนมเด็กเล่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(เทอร์โมแสกน หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือโล่ใบหน้า(Face shield) เคร่ืองกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา และงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม ดูแล แก้ไขอาคารสถานที่ ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้  จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นบางส่วนแล้วแต่ยังขาดแคลนงบประมาณอีกจำนวนมาก ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตประจำวัน มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนจึงเป็นปัญหาของการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ในส่วนงบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้ ดังนั้น โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนทุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องสมุด ทุนเสื้อผ้าพื้นเมือง ทุนเสื้อกีฬา ทุนอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ ทุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนซึ่งสภาพปัจจุบันเป็นทางลูกรัง ขรุขระ น้ำขังในเวลาฝนตก เป็นปัญหาอุปสรรคและอันตรายต่อการใช้ถนนเพื่อการสัญจรของผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน ตลอดจนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ทำกันสาดป้องกันนำ้ฝนในช่วงฤดูฝน ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่แข็งแรง เป็นต้น จากหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ใจบุญใจกุศลทั้งนี้เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสัญจรภายในโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความพร้อมในการสัญจรสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน  

    ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา ใจบุญใจกุศลในการสนับสนุนทุนพัฒนาการศึกษาในเขตชนบทของประเทศไทยเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธา ด้วยดีเช่นเคย  
    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
       

                                    ขอแสดงความนับถือ                                                  นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา


รงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
 โทร
088-5804235  E-Mail :
Chaithany2@gmail.com,
   ID LINE :nooythawonk     
 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาญชัย ถาวงษ์กลาง วันที่ตอบ 2021-02-09 22:31:38 IP : 223.205.232.1031


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล