ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา เรียน   กรรมการหน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในถิ่นห่างไกล  เปิดทำการเรียนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 18 คน  เป็นข้าราชการครู 14 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง 1 คน   โรงเรียนยังมีความขาดแคลนทุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิเช่น เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกรองน้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา  เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา และงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม ดูแล แก้ไขอาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน  จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นบางส่วนแล้วแต่ยังขาดแคลนงบประมาณอีกจำนวนมาก ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตประจำวัน  มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน จึงเป็นปัญหาของการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ในส่วนงบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้   ดังนั้น โรงเรียนมีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนทุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/จัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา จากหน่วยงานของท่าน/ท่านผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศล  อันได้แก่  ทุนอุปกรณ์กีฬา ทุนเสื้อผ้าพื้นเมือง/เสื้อกีฬา ทุนเครื่องคอมพิวเตอร์/พริ้นเตอร์  ทุนโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทุนอุปกรณ์ห้องสมุด ทุนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  รวมทั้งทุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
       ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเมตตาอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานของท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลในการสนับสนุนทุนและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในเขตชนบท ท้องถิ่นห่างไกลของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง  ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมที่ท่านเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนกับโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้เกี่ยวข้องต่อไป  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่านด้วยดีเช่นเคย  
       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
       

 

                                    ขอแสดงความนับถือ
                                           หาญชัย ถาวงษ์กลาง
                                        (นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง)
 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โทร 
088-5804235 
E-Mail :
Chaithany2@gmail.com,
ID LINE :nooythawonk 
    ผู้ตั้งกระทู้ หาญชัย (Chaithany2-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-11-18 13:39:51 IP : 223.205.216.239


1

ความคิดเห็นที่ 5 (4476577)

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านซาวหลวง  ตำบล บ่อสวก  อำเภอเมือง   จังหวัด น่าน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  92  คน  ครู 8คน ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู็ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย และมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  

1.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น  (เนื่องจากอันเดิม เก่า ชำรุด ใช้การไม่ได้และอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียรอนุบาล)

2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

3 เครื่องโปรเจคเจคเตอร์  เครื่องปริ้น ( ใช้ในการเรียนการสอน)

4 กระดาษ เอ4 ใช้ทำใบงานให้นักเรียน

5 ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรัยน (หลังคา เปลี่ยนโถส้วม ทาสี )

6 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สี  อื่นๆ

7  ไฟ โซล่าเซล  ติดตามถนน อาคารเรียน ส่องสว่างยามค่าตืน

8 "งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู และจ้างภารโรง (เนื่องมีครูไม่ครบชั้น  และไม่มีนักการภารโรง)

9 หนังสือ ห้องสมุด

10 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 

ทางโรงเรียน สามาถออกใบเสร็จ และใบ e-donation เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ครับ

สามารถติดต่อที่      081 - 7836737  (ผอ สมหวัง วงค์แจ่ม)

e-mail   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-11-26 12:00:09 IP : 58.11.16.229


ความคิดเห็นที่ 4 (4475628)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนังมันส์ๆ วันที่ตอบ 2022-11-21 15:13:41 IP : 49.229.171.9


ความคิดเห็นที่ 3 (4475572)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เที่ยวดิ วันที่ตอบ 2022-11-21 14:02:11 IP : 49.229.171.9


ความคิดเห็นที่ 2 (4475414)

  

 

      งดงาม! ‘เจ้าไตรรงค์’ ปลากัดลายธงชาติไทย ประมูลราคาแพงสุดในโลก 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปอปลา วันที่ตอบ 2022-11-20 16:49:44 IP : 49.229.171.246


ความคิดเห็นที่ 1 (4475104)

     

 

      แต่งบ้านอารมณ์คลาสสิกในเรือนปั้นหยากลิ่นอายโคโลเนียล

ผู้แสดงความคิดเห็น บ้านสวย วันที่ตอบ 2022-11-19 12:22:43 IP : 49.228.250.1381


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล