ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสวนสุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น


 ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ต่ำ  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับน้ำ ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากน้ำจะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งน้ำ ซึ่งอยู่หลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีน้ำขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหน่ายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพ์ รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก็มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 12.09 น.  เพื่อนำเงินที่ได้มาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ฝ้าใต้อาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งมีสภาพปลวกกินไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยจะทำให้เป็นโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด   ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

     ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุ่มผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556   เวลา 12.09 น. ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองน้ำ   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่นปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคาเหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดุทำห้องน้ำ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียนและอุปกรณ์ทำห้องน้ำ อ่างล้างหน้า โถส้วม ที่ใส่สบู่เหลว ที่ใส่กระดาษทิชชู กระจกห้องน้ำ ก๊อกน้ำ โถฉี่สำหรับผู้ชาย

7. เชิญชวนผู้มีประสงค์/บริษัทห้างร้านหนังสือต่างๆ บริจาคหนังสือเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและชุมชนเข้าห้องสมุด และสื่อต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน

8. ขอเชิญชวนทุกท่านที่จะร่วมทำบุญทางการศึกษาของโรงเรียนโดยนำสิ่งต่างๆมาทอดผ้าป่าให้นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556

9. ทุกท่านสามารถติดต่อการบริจาคได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต  นันทพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  โทร. 081-5773218  E-mail : Thanakit313@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่  ศธ  04033.016/285                                                                                 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  83/3 หมู่ที่ 5

                                                                                                                       ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต

                                                                                                                                จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160    

กันยายน  2556

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นเกียรติร่วมงานและเป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียน                   ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา

 

เรียน        

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.ใบฎีกาบอกบุญกำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา                       

                                               

                                ด้วยโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2          เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการน้อย โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนไม่ให้เป็นปัญหาของสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีมติให้โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาขึ้นเพื่อระดมทรัพยากรมาสมทบทุนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

                                โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยจัดทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันอาทิตย์  ที่ 13  ตุลาคม  2556

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                              ว่าที่ร้อยตรี

                                                                                        (  ธนากฤต  นันทพานิช  )

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

 

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยโทร.  081-577- 3218

หมายเหตุ:            ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาเชิญด้วยตนเอง ถ้ามีข้อความกรุณาส่งได้ที่ E-Mail : thanakit313@gmail.com  ถ้าท่านไม่สามารถร่วมงานได้ ขอความกรุณาส่งเงินทำบุญผ่านทางธนาคาร    เนื่องจาก

ที่ท่านส่งมาทางไปรษณีย์จะถูกแกะเงินออกไปหมดในระหว่างการส่งมายังโรงเรียนทางโรงเรียนจะได้รับแต่เพียงซองเปล่าข้างในซองไม่มีเงินที่บริจาค


ผ้าป่าการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

และด้อยโอกาสทางการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

 

SAM_0400SAM_1371

 

 

 

 

 

 

SAM_0401

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2556

83/3  หมู่  5  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

83/3  หมู่ที่5  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

1.  หลักการและเหตุผล

                เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู  และส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่   สังคม  หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู  เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน   แต่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจภายในครอบครัวมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีค่านิยม  วัฒนธรรมไทย  ศีลธรรม   สมองที่พร้อมในการเรียนรู้  และอื่น  ๆ  อีกนานานัปการ   

                จากปัญหาและอุปสรรค์ดังกล่าวส่งให้ผู้เรียนมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ  มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร  เจ็บป่วยบ่อย  ไม่รักสังคมไม่รักสิ่งแวดล้อม  เรื่องของการเรียนรู้  มีความยากลำบากในการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาและความรู้ความเข้าใจเรื่องการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน    หากครูยังสอนเด็กอยู่กับโรงเรียนโดยไม่มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างจริงจัง  ปัญหาที่ครูพบจากตัวเด็กที่พบซ้ำ  ๆ  ก็ยังคงพบต่อไปทุกรุ่น  ทุกปี    และในบางรายเด็กได้รับความช่วยเหลือไม่ทัน  จึงทำให้เกิดปัญหาออกจากการเรียนระดับมัธยมต้น   ทำให้เกิดปัญหาเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ  ส่งผลต่อปัญหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ส่งต่อมัธยมศึกษาในอนาคต  จึงมีโครงการจัดทำศูนย์เด็กเล็กและครูพิเศษสอนนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการการเรียนรู้พิเศษโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช   2545

                ตลอดจนการต่อเติมอาคารโรงอาคารที่เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ   8  กลุ่มสาระ  ตลอดจนเป็นอาคารที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้ฝ่ายกิจกรรมการแสดงออกความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดด้านต่างๆ  โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมร้องเพลง  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  กิจกรรมแสดงดนตรี  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมนั่งสมาธิ  กิจกรรมการเรียนธรรมะ  ฯลฯ  รวมทั้งกิจกรรมซ่อมแซมและทาสีอาคาร  ปรับภูมิทัศน์  ศูนย์การเรียนรู้  เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้นักเรียนมีคุณภาพดี  เก่งและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

 

2.  วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนให้มีสภาพเอื้อต่อบรรยากาศในการเรียนรู้

                2.  เพื่อระดมทุนนำมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา

                3.  เพื่อระดมทุนทางการศึกษาให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน

                4.  เพื่อระดมทุนทางการศึกษาและทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการผลิตกิจกรรมปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนตลอดจนการต่อเติมอาคารโรงอาหารที่เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน

                5.  เพื่อระดมทุนและทรัพยากรมาจัดทำบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปัจจัยทางกายภาพ  ส่งผลต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

 

3.  เป้าหมาย 

                3.1  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวยงามมีการปรับปรุงซ่อมแซม  ทาสีให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                3.2  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้ทางเศรษฐกิจไว้ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้

                3.3  โรงเรียนมีทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนได้ไว้ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียน

                3.4  โรงเรียนมีอาคารโรงอาหารเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา

 

4.  ระยะเวลาดำเนินการ

13  ตุลาคม  2556

 

5.  สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  83/3. 5ต. ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา     

 

6.  วิธีการดำเนินการ

                6.1  ประชุมเสนอโครงการ

6.2  ของบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  สนับสนุนโครงการ

6.3  ดำเนินงานปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสนามที่นั่งพักผ่อนของโรงเรียน จัดซื้อของเล่นเพิ่มเติมอีก 4 อย่าง

  6.4  ประเมินผลโครงการ

7.  งบประมาณ

                ขอสนับสนุนจากการระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เพื่อนำรายได้สมทบทุนกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

7.1 สวนสุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

                                -  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน  ให้เป็นสถานที่ให้เด็กในชุมชนได้มานั่งพักผ่อน  ใช้งบประมาณ  150,000  บาท  ดังรายละเอียดดังนี้

                                * ซื้อของเล่นเพิ่มเติมอีก 4 อย่าง                     เป็นจำนวนเงิน  90,000  บาท

                                * ปรับปรุงสนามที่นั่งพักผ่อน                         เป็นจำนวนเงิน  60,000  บาท

 

DSC04409.JPG

 

8.  ที่ปรึกษาโครงการ

1.  ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต  นันทพานิช                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  โรงเรียนได้อาคารใหม่และสวยงาม    เอื้อต่อการเรียนรู้

9.2  โรงเรียนได้มีบริเวณรอบ ๆ ทางเดินภายในโรงเรียน

 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ

10.1  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน

10.2  สถิติการพัฒนาเด็กนักเรียนพิเศษ

 

 

11. ผู้เสนอโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / อนุมัติโครงการ

 

                ลงชื่อ

(  ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต  นันทพานิช  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

 

 

ลงชื่อ

(...........................................................)

อนุมัติโครงการผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-15 17:39:44


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล