ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาสภาพของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากนำไ้ท่วมและสังคมภาครัฐไม่ดูแลในอดีตส่ง


ขอความอนุเคราะห์ปรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งลบกระทู้


ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ต่ำ  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับน้ำ ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากน้ำจะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งน้ำ ซึ่งอยู่หลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีน้ำขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหน่ายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพ์ รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก็มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 12.09 น.  เพื่อนำเงินที่ได้มาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ฝ้าใต้อาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งมีสภาพปลวกกินไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยจะทำให้เป็นโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด   ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

     ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุ่มผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556   เวลา 12.09 น. ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองน้ำ   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่นปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคาเหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดุทำห้องน้ำ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียนและอุปกรณ์ทำห้องน้ำ อ่างล้างหน้า โถส้วม ที่ใส่สบู่เหลว ที่ใส่กระดาษทิชชู กระจกห้องน้ำ ก๊อกน้ำ โถฉี่สำหรับผู้ชาย

7. เชิญชวนผู้มีประสงค์/บริษัทห้างร้านหนังสือต่างๆ บริจาคหนังสือเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและชุมชนเข้าห้องสมุด และสื่อต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน

8. ขอเชิญชวนทุกท่านที่จะร่วมทำบุญทางการศึกษาของโรงเรียนโดยนำสิ่งต่างๆมาทอดผ้าป่าให้นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556

9. ทุกท่านสามารถติดต่อการบริจาคได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต  นันทพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  โทร. 081-5773218  E-mail : Thanakit313@gmail.com

 ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-21 01:52:39


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล