ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนในการสร้างห้องสมุด


  สวัสดีค่ะคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน ดิฉันเป็นตัวแทนคณะทำงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่43 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี มีความประสงค์จะจัดทำค่ายอาสาโดยการสร้างห้องสมุดขนาด 7×11 เมตร 1หลัง ให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์ หากท่านมีคว่มประสงค์ กรุณาติดต่อกลับหาดิฉัน หรือโพสใต้นี้ เนื่องด้วยดิฉันได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จะไปออกค่ายเพื่อที่จะสร้างห้องสมุดให้ ซึ่งโรงเรียนควรจะมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีความประสงค์ต้องการห้องสมุด หรือ ขาดแคลนห้องสมุด

2.มีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยไม่เกิน 200 กิโลเมตร

หากคุณครูอาจารย์ท่านได้มีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์ 0876402118

หรือ facebook : สมายด์ไง  จำไม่ได้หรอ

หรือ gmail : jarrukit1995@gmail.com

*ขอความร่วมมือด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

ข้อมูลของท่านจำเป็นสำหรับเรา **ผู้ตั้งกระทู้ smile :: วันที่ลงประกาศ 2016-04-08 02:55:37


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4087984)

 เรียน ผู้แทนชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

        โรงเรียนบ้านหนองกก  ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน  ๖๔ คน  ครูและบุคลากร  ๕ คน  มีอาคารเรียน ๒ หลัง  ซึ่งพอดีกับชั้นเรียน ไม่มีห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นตะกร้าความรู้ ผลัดเปลี่ยนไปในแต่ละชั้น แต่ละสัปดาห์  การนี้เห็นว่า ชมรมค่ายอาสาฯ ยินดีจะช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน ด้วยการสร้างห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าแสวงหาความรู้  

        จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและคณะ  ได้โปรดพิจารณาให้การช่วยเหลือแก่โรงเรียนบ้านหนองกก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

         

                                                                                        นางสาวรจนา  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 

                                                                                               โทร. ๐๘๓-๗๔๖๙๑๑๑   ID line : 083-7469111

                                                                                                E-Mail : Rojchana1306@Gmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวรจนา ขอร่ม (rojchana1306-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-31 20:27:26


ความคิดเห็นที่ 6 (3983511)

 กระผมผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ    ตำบล ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่อาคารห้องสมุดโรงเรียนที่เป้นเอกเทศเป็นแต่เพียงมุมหนังสือ ตามห้องเรียน  เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงต้องมีอาคารห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จึงใครขอสนับสนุนจากคณะค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยครับ       อนึ่ง โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ  อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพียงแค่ไม่เกิน  20  กม. ครับ  อยากให้ทางคณะค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดโคราชด้วยครับ  จึงใครขอความช่วยเหลือด้วยเพื่อเด้ก ๆ ในภาคอีสาน โดยมีจำนวนนักเรียนดังนี้

                      ชั้น อนุบาล          จำนวน     30  คน

                      ชั้นประถมศึกษา  จำนวน     70  คน

                      ชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน     25  คน

                     จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้

                               ผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์     โทร       081-7302436

                                                                     idline   081-7302436

                                                         อีเมล     piyasaK94@gmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ (piyasak94-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-16 20:28:11


ความคิดเห็นที่ 5 (3983510)

 กระผมผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ    ตำบล ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่อาคารห้องสมุดโรงเรียนที่เป้นเอกเทศเป็นแต่เพียงมุมหนังสือ ตามห้องเรียน  เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงต้องมีอาคารห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จึงใครขอสนับสนุนจากคณะค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยครับ       อนึ่ง โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ  อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพียงแค่ไม่เกิน  20  กม. ครับ  อยากให้ทางคณะค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดโคราชด้วยครับ  จึงใครขอความช่วยเหลือด้วยเพื่อเด้ก ๆ ในภาคอีสาน โดยมีจำนวนนักเรียนดังนี้

                      ชั้น อนุบาล          จำนวน     30  คน

                      ชั้นประถมศึกษา  จำนวน     70  คน

                      ชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน     25  คน

                     จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้

                               ผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์     โทร       081-7302436

                                                                     idline   081-7302436

                                                         อีเมล     piyasaK94@gmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ (piyasak94-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-16 20:27:51


ความคิดเห็นที่ 4 (3983509)

 กระผมผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ    ตำบล ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่อาคารห้องสมุดโรงเรียนที่เป้นเอกเทศเป็นแต่เพียงมุมหนังสือ ตามห้องเรียน  เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงต้องมีอาคารห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จึงใครขอสนับสนุนจากคณะค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยครับ       อนึ่ง โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ  อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพียงแค่ไม่เกิน  20  กม. ครับ  อยากให้ทางคณะค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดโคราชด้วยครับ  จึงใครขอความช่วยเหลือด้วยเพื่อเด้ก ๆ ในภาคอีสาน โดยมีจำนวนนักเรียนดังนี้

                      ชั้น อนุบาล          จำนวน     30  คน

                      ชั้นประถมศึกษา  จำนวน     70  คน

                      ชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน     25  คน

                     จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้

                               ผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์     โทร       081-7302436

                                                                     idline   081-7302436

                                                         อีเมล     piyasaK94@gmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ (piyasak94-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-16 20:27:25


ความคิดเห็นที่ 3 (3983508)

 กระผมผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ    ตำบล ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่อาคารห้องสมุดโรงเรียนที่เป้นเอกเทศเป็นแต่เพียงมุมหนังสือ ตามห้องเรียน  เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงต้องมีอาคารห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จึงใครขอสนับสนุนจากคณะค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยครับ       อนึ่ง โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ  อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพียงแค่ไม่เกิน  20  กม. ครับ  อยากให้ทางคณะค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดโคราชด้วยครับ  จึงใครขอความช่วยเหลือด้วยเพื่อเด้ก ๆ ในภาคอีสาน โดยมีจำนวนนักเรียนดังนี้

                      ชั้น อนุบาล          จำนวน     30  คน

                      ชั้นประถมศึกษา  จำนวน     70  คน

                      ชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน     25  คน

                     จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสนี้

                               ผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์     โทร       081-7302436

                                                                     idline   081-7302436

                                                         อีเมล     piyasaK94@gmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ (piyasak94-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-16 20:27:05


ความคิดเห็นที่ 2 (3979483)

 ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ

ขอโทษด้วยนะคะโพสนี้มีการผิดพลาดจึงขอความร่วมมือในการอ่านอีกโพสนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 1 วันที่ตอบ 2016-04-08 10:21:12


ความคิดเห็นที่ 1 (3979398)

 ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ

ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะทาง200กิโลเมตรก็ได้ค่ะ ขอแค่มีความประสงค์ต้องการอาคารห้องสมุด

ผู้แสดงความคิดเห็น Smile วันที่ตอบ 2016-04-08 09:55:381


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล