ReadyPlanet.com


ห้องสมุด


 ประชาสัมพันธ์ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

มีโครงการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ต้องการ หรือ ขาดแคลนห้องสมุด แต่ระยะทางต้องไม่เกิน 200 กม.จากตัวมหาวิมยาลัยถึงโรงเรียน โดยทางเราโดยมีโครงการสร้างห้องสมุดขนาด 7×11 เมตร ให้กับโรงเรียน 


ผู้ตั้งกระทู้ × :: วันที่ลงประกาศ 2016-04-08 10:30:14


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4033553)

 ด้วยโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน 33 คน ครู 2 คน ผู้บริหารใหม่ 1 คน( มารับตำแหน่ง เดือนตุลาคม 2558 ทั้งนี้โรงเรียนไม่มีผู้บริหารตั้งแต่ปี 2555) ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง  ชุมชนเป็นชุมชนที่ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน

จากการที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนมีจำนวนน้อย  งบประมาณจากทางราชการจัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนมีไม่เพียงพอในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนจึงพัฒนาตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  สภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน  คือ

1. โรงเรียนไม่มีอาคารเรือนพยาบาล ปัจจุบันห้องพยาบาล เป็นห้องเดียวกันกับ ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องรับแขก ห้องครัว ทำให้เวลาที่นักเรียนเจ็บป่วย ไม่ได้รับความสะดวกในการดูแลรักษา โรงเรียนจึงมีต้องการอาคารเรือนพยาบาล ขนาดไม่ใหญ่มากนัก จำนวน 1 หลัง เพื่อให้การดูแลปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

2. โรงอาหารของโรงเรียนมีความชำรุดทรุดโทรม โต๊ะทานอาหารของนักเรียนมีความเก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมมาก โรงเรียนมีความประสงค์จะขอรับบริจาคโต๊ะทานอาหารชุดใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

3. ทางโรงเรียนไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย และไม่ค่อยทันสมัย

4. ทางโรงเรียนมีอาคารเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ปัจจุบัน หลังคาเกิดความชำรุดทำให้เกิดน้ำรั่วซึม ลงบนพื้นห้องเรียนในเวลาที่มีฝน ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะซ่อมแซมหลังคา แต่ขาดแคลนงบประมาณ  

ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนตามกำลังหรือตามความประสงค์ที่จะช่วยเหลือโรงเรียนของท่าน เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดททราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

                                                             ขอแสดงความนับถือ

 

                                                          (นายณัฐธนพล  ปะจีน)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร

  งานธุรการ/ผู้บริหาร ๐๘๖๓๙๐๘๗๗๔

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-21 14:35:45


ความคิดเห็นที่ 6 (3982692)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ม. 8     ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  

          -เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-มีนักเรียน  114 คน นักเรียนชาย  57 คน หญิง 57 คน  

-ครู  จำนวน  7  คน  นักการ  1  คน

ระยะทางห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร

-  ห่างจากวัด  ประมาณ  800  เมตร

ทางโรงเรียนต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  แต่ขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุดที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงเพิ่มเวลารู้  ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตอาสา  ช่วยพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้

1.   สมทบทุน  ก่อสร้าง/ต่อเติม  ห้องสมุด  จำนวน  1  ห้อง  เพื่อใช้เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  เพราะทางโรงเรียนไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนค้นคว้า

2.  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นระดับอนุบาล /จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน

3.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

 ขอแสดงความนับถือ

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

0892466287

kru_jira@outlook.co.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2016-04-13 17:22:52


ความคิดเห็นที่ 5 (3981521)
โรงเรียนบ้านข่าน้อย ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ครับ 093-3963958 ch_arung@hotmail.com ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีส่งให้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อำนวยการ (ch_arung-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-11 17:19:46


ความคิดเห็นที่ 4 (3980115)

เรียน ท่าน

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสนใจ มีความต้องการอาคารดังกล่าว  มีนักเรียน   118    คน ครู 6  ท่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ท่านสามารถ ติดต่อได้ที 0815773218    เข้าไอดีไลน์  thanakit313  ผมจะส่งข้อมูลให้ท่านจะได้มีข้อมูลในการพิจารณา

                                      ธนากฤต  นันทพานิช  0815773218 

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-08 21:16:06


ความคิดเห็นที่ 3 (3979981)

 เรียน ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ด้วยโรงเรียนวัดธรรมสถิตเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ ม. 3  ต.สำนักทอง  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง   เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ชั้นเรียน มีนักเรียน จำนวน 74 คน ข้าราชการครู จำนวน 4 คน ไมมีนักการภารโรงเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนมีปัญหาด้านห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับโรงเรียนไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แต่โรงเรียนมีโครงการรณรงค์ให้นักเรียน"รักการอ่าน" จึงมีความต้องการจัดสร้างห้องสมุด แต่ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง หากทางชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมีความประสงค์จะทำจิตอาสาโดยการสร้างห้องสมุด ใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้กับโรงเรียนวัดธรรมสถิตด้วย ระยะทางจากกรุงเทพถึงโรงเรียนประมาณ 191 กม.   ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ผอ.ปนัดดา  กอบพิมาย  094-4788813

      

ผู้แสดงความคิดเห็น panutda (panutda-dot-taw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-08 14:12:43


ความคิดเห็นที่ 2 (3979898)

โรงเรียนวัดคลองใหม่   อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 34 คน ยังไม่มีห้องสมุด   ขอความอนุเตราะห์ให้ท่านช่วยพิจารณาให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ

 

              ผอ.นงค์ลักษณ์  หงษ์คำ

               080-1826461

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.นงค์ลักษณ์ หงษ์คำ (kongmaischool-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-08 13:47:52


ความคิดเห็นที่ 1 (3979705)

 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป.ปราจีนบุรี เขต2 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดกลางนักเรียน 266 คน ยังไม่มีห้องสมุด อยู่ห่างจากถนน359 เขาหินซ้อน-สระแก้ว 300เมตร ขอฝากให้ท่านช่วยพิจารณาให้การช่วยเหลือด้วยครับ

 

              ผอ.ประสิทธิ์ จำปาเพชร

                 092-7790557

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ์ จำปาเพชร วันที่ตอบ 2016-04-08 12:39:271


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล