ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์


 เรียนผู้ใหญ่ใจดี  ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์

    ด้วยโรงเรียนวัดหนองทองทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร  อ.เมือง  จ. นครนายก  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  175 คน  โรงเรียนอยู่ในชนบท  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านมีรายการดังนี้

1. ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน  โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางให้นักเรียนรับประทานทุกคน  ดังนั้นจึงขอรับความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้ง  หรือทุนสมทบกิจกรรมอาหารกลางวัน

2. รองเท้านักเรียน   จำนวน  25  คู่  สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

3. งบประมาณหรือวัสดุในการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้/ ขยายห้องเรียน  เป็นห้องประชุม  หรือห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องประชุมใช้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ  เช่น  วันไหว้ครู  วันแม่  หรือประชุมอบรมนักเรียน   ซึ่งปัจจุบันเวลามีกิจกรรมต่างๆ  โรงเรียนไปขอใช้ห้องประชุมของวัด

4. เสื้อผ้าไทย   เนื่องจากที่นักเรียนมีอยู่เดิมเก่า  ชำรุด  ขาด  ไมาสามารถใส่ได้เป็นส่วนใหญ่  เพราะใส่มา  ประมาณ 3 ปี 

 5.พัดลมเพดาน  สำหรับติดในห้องเรียน  จำนวน  ๙  ตัว

    โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใหญ่ใจดี  ผู้ใหญ่ใจบุญ  ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์   หากท่านบริจาคหรือสมทบทุน  ตั้งแต่  100  บาท  โรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  ใบประกาซเกียรติคุณบัตร  และลง  edonation  กับสรรพากร  เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  ท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่โรงเรียน  หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 

บัญชีเลขที่  211-0-20780-9

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทรายผู้ตั้งกระทู้ นางณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-09 13:03:36 IP : 101.109.52.4


1

ความคิดเห็นที่ 3 (4480446)

 

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้แสดงความคิดเห็น กุหลาบไฟ วันที่ตอบ 2022-12-10 16:07:10 IP : 49.230.191.211


ความคิดเห็นที่ 2 (4452433)

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญ 

เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจิตเมตตาทุกท่าน

        ด้วยโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 249 หมู่2 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ผู้ปกครองนักเรียนทำอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนมาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางครอบครัวของนักเรียนพ่อแม่หย่าร้างกันทิ้งลูกหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวของราคาแพงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนเป็นต้นทุนในการพัฒนาบุญหลานของบ้านควนไม้ดำ ให้เป็นแหล่งปัญญาสมอง  เปรียบพร้อมไปด้วย  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  อาคารสถานที่  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นในการหางบประมาณจากข้างนอก  ในการพัฒนาให้ก้าวทันต่อความเจริญ ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ จึงใคร่ขอรับการสนับสนุน จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจิตเมตตาทุกท่านเพื่อให้การช่วยเหลืองบประมาณดังนี้

1. ปรับปรุงโรงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งปัจจุบันเก่ามาก

2. ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ่อเลี้ยงปลา  เลี้ยงไก้  ปลูกผัก ลฯ

4. สีน้ำ สีน้ำมัน สีต่างๆ สำหรับทำสนาม BBL ทาสีปรับปรุงห้องน้ำ  และอาคารเรียน

5. คอมพิวเตอร์

6. อื่นๆ ตามที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญเห็นสมควร

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาช่วยเหลือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจบุญด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้ประสานงาน นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

ติดต่อ 091-8238172 ร่วมบริจาค ชื่อเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ธนาคารกรุงไทย  เลขบัญชี 9160600594

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์ วันที่ตอบ 2022-02-02 10:44:28 IP : 101.109.71.128


ความคิดเห็นที่ 1 (4417147) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา
 เรียน หน่วยงาน/องค์กร/ผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตศรัทธา
    
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นห่างไกล เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ชายขอบของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๖๓ คน มีข้าราชการครูและบุคลาการจำนวน ๖ คน เป็นข้าราชการครู ๔ คน ธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน โรงเรียนยังมีความขาดแคลนทุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอาทิเช่น เครื่องเล่นสนมเด็กเล่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(เทอร์โมแสกน หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือโล่ใบหน้า(Face shield) เคร่ืองกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา และงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม ดูแล แก้ไขอาคารสถานที่ ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้  จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นบางส่วนแล้วแต่ยังขาดแคลนงบประมาณอีกจำนวนมาก ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตประจำวัน มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนจึงเป็นปัญหาของการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ในส่วนงบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่ในโรงเรียนได้ ดังนั้น โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนทุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องสมุด ทุนเสื้อผ้าพื้นเมือง ทุนเสื้อกีฬา ทุนอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ ทุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนซึ่งสภาพปัจจุบันเป็นทางลูกรัง ขรุขระ น้ำขังในเวลาฝนตก เป็นปัญหาอุปสรรคและอันตรายต่อการใช้ถนนเพื่อการสัญจรของผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน ตลอดจนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ทำกันสาดป้องกันนำ้ฝนในช่วงฤดูฝน ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่แข็งแรง เป็นต้น จากหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ใจบุญใจกุศลทั้งนี้เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสัญจรภายในโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความพร้อมในการสัญจรสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน  

    ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา ใจบุญใจกุศลในการสนับสนุนทุนพัฒนาการศึกษาในเขตชนบทของประเทศไทยเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธา ด้วยดีเช่นเคย  
    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
       

                                    ขอแสดงความนับถือ                                                  นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา


รงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
 โทร
088-5804235  E-Mail :
Chaithany2@gmail.com,
   ID LINE :nooythawonk     
 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาญชัย ถาวงษ์กลาง วันที่ตอบ 2021-02-09 22:31:38 IP : 223.205.232.1031


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล