ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคสร้างห้องส้วมนักเรียน


        ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบัว  อำเภอโพธิ์ชัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 61 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน  ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ยังมีความขาดแคลนหลายด้านโรงเรียนอยากสร้างห้องส้วมให้นักเรียน จำนวน 4 ที่นั่ง สำหรับนักเรียนชาย 2 ที่นั่ง นักเรียนหญิง 2 ท่ีนั่ง ด้วยห้องส้วมเดิมเก่าทรุดโทรมและอยู่ไกล เวลาฝนตกนำ้ท่วมไม่สามารถใช้การได้ และอยากสร้างใหม่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักเรียน

           โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาค

              -  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

              -  งบประมาณ

หรืออื่นๆ ตามที่ท่านเห็นควร เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องส้วมใช้

             ขอกราบขอบพระคุณรายการโรงเรียนขอหนู ที่เปืดช่องทางให้ทางโรงเรียนได้มีสะพานเชื่อมระหว่างท่านท่ีอันเป็นกุศลและโรงเรียนได้ม่ช่องทางสื่อสาร

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาส นี้

 

                                                                        นางพัชนี   ดาเชิงเขา

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

                                                                           0956705397ผู้ตั้งกระทู้ พัชนี ดาเชิงเขา :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-12 15:09:39 IP : 110.171.122.103


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4416619)

 ขอรับบริจาคสร้างส้วมนักเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านโพนพอุง  อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 88  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน  ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ยังมีความขาดแคลนหลายด้าน  ทางโรงเรียนอยากสร้างห้องส้วมให้นักเรียน จำนวน 4 ที่นั่ง สำหรับนักเรียนชาย 2 ที่นั่ง นักเรียนหญิง 2 ท่ีนั่ง ด้วยห้องส้วมเดิมเก่าทรุดโทรมและไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการนักเรียน เวลาฝนตกนำ้ท่วมไม่สามารถใช้การได้ และอยากสร้างใหม่เพื่อความสะดวกและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

           โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาค

              -  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

              -  งบประมาณ

หรืออื่นๆ ตามที่ท่านเห็นควร เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องส้วมใช้

             ขอกราบขอบพระคุณรายการโรงเรียนขอหนู ที่เปิดช่องทางให้ทางโรงเรียนได้มีสะพานเชื่อมระหว่างท่านท่ีอันเป็นกุศลและโรงเรียนได้มีช่องทางสื่อสาร

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาส นี้

 

 


                                                                     นายดาว   ศรีคำภา

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพอุง

                                                    โทร.๐๘๘-๓๓๖๔๔๖๙

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายดาว ศรีคำภา (weeraphim-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-01-22 13:39:06 IP : 110.171.106.1541


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล