ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคสร้างห้องสมุดโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง


เรื่อง  ขอรับบริจาค

 เรียน  ผูู้มีจิตศรัทธาใจบุญอันเป็นกุศลทุกท่าน

           ผม นายกิตติพงศ์  อินทะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง  มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับผูู้มีจิตศรัทธาใจบุญอันเป็นกุศลทุกท่าน  ได้รับทราบเกี่ยวกับความต้องการของโรงเรียนดังนี้ ครับ

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ­­­­ ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีเจตคติทีดีต่อการศึกษา ­ ตระหนักถึงการศึกษาที­มุ่งสร้างจิตสํานึกต่อการช่วยเหลือส่วนรวมและสังคม แต่ปัจจุบันปัจจัยที­จะเกื้อหนุนด้านการศึกษาให้ประสบความสําเร็จยังไม่เพียงพอ จําเป็นอย่างยิงที ­โรงเรียนจะต้องแสวงหาทรัพยากรเพื่อการลงทุนด้าน ­การศึกษาอยู่ตลอดเวลา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ­­­­ หมวด 8­ มาตรา ­­ (  58 ­) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรปกครองชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่­น เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาฯลฯระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเป็นจึงจําเป็นอย่างยิ่­งที­โรงเรียนจะต้องแสวงหาผู้ให้การสนับสนุนและอุปการะคุณดังกล่าวเพื่อสนับสนุน ­การศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้­­น

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5  ตำบลป่ากลาง   อำเภอปัว  จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  รหัสไปรษณีย์    55120   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ   2   หมู่บ้าน  คือ บ้านจูน หมู่ที่  4 ตำบลป่ากลาง   อำเภอปัว  จังหวัดน่าน และบ้านตาหลวง หมู่ที่  5  ตำบลป่ากลาง   อำเภอปัว  จังหวัดน่าน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง แต่เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านตาป่าซาง ตั้งอยู่บ้านตาป่าซาง  หมู่ที่ 2  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด  5 ไร่  เริ่มทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2523  โดยอาศัยแรงงานจากราษฎรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ  บ้านตาป่าซาง  หมู่ที่ 2  บ้านจูน หมู่ที่ บ้านแจรงหลวง หมู่ที่ 5  ตำบลภูคา  (ในปัจจุบันบ้านแจรงหลวง หมู่ที่  5 ได้อพยพคืนถิ่นเก่าเดิมที่บนดอยภูคา และบ้านจูน หมู่ 9 บ้านตาซางหมู่ 2 ได้โอนเข้าเป็นหมู่บ้านในเขตปกครองของตำบลป่ากลางเป็นหมู่ที่ 4 และหมู่ที 5 เป็นชาวเขาเผ่าลัวะ ที่อพยพมาจากดอยภูคา ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ประเพณีกินโสลดและตีพิจะประกอบพิธีกรรมในเดือนสิงหาคมของทุกปี  ปัจจุบันโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง  มีครูประจำการ  10  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ช่างไม้ชั้น4 จำนวน  1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 140 คน  โดยมีนายกิตติพงศ์  อินทะรังษี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าลั๊วะ นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือผี มีประเพณีเก่าแก่ที่จัดเป็นประเพณีทุกปี คือ ประเพณีการตีพิและประเพณีกินสะโลด  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย และไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาวะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ ประกอบอาชีพทำข้าวไร่  ทำไร่ข้าวโพด   สวนลิ้นจี่ ทอผ้า  เลี้ยงวัว  ค้าขาย และกรรมกรรับจ้างขายแรงงานต่างจังหวัด  อาชีพรับราชการมีน้อยมาก ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณปีละ  10,000 บาท / ครอบครัว  ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน นักเรียนที่มาเรียนยังขาด­ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นอยู่อีกมาก  อีกทั้ง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ยังไม่พอเพียงกับการจัดการด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการทีแท้จริงให้เกิด ­ประโยชน์ต่อนักเรียน  สําหรับด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ปีการศึกษา256 ­­­­ที­ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์­ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.73 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่การประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ของสํานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษา ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  แต่ผู้เรียนยังไม่มีนิสัยรักการอ่านการศึกษาค้นคว้าเท่าที่­ควร ซึ­งสาเหตุหลักคือโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ที­ยังไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงเต็มที ­  หรือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที­ควรโดยในปัจุบันนี้โรงเรียนได้ใช้ห้องเรียนมาจัดทำเป็นห้องสมุด  ซึ่งทำให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมของห้องเรียนพิเศษต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน

ดังนั้นอาคารห้องสมุด จึงเป็นสิ่­งจําเป็นที่สุดต่อการดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ที่­จะเข้ามาศึกษาหาความรู้สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ­­นอกจากนี้แล้วห้องสมุดยังเป็นคลังสมองของผู้ใฝ่หาความรู้โดยทั่วไปเชิงวิชาการ ­ ส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่านการค้นคว้าตามเป้าหมายของการศึกษาชาติดังนั้­นห้องสมุดจึงเป็นสิ่­งจําเป็นสําหรับภาวะการขาดแคลนที่­สุดที่โรงเรียนต้องแสวงหามาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที­ผู้เรียนจําเป็นต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสําคัญ

ทางโรงเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่  ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กในชนบทห่างไกล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านคณะผู้ใจบุญใจกุศล มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง

                                              ต.ป่ากลาง  อ.ปัว  จ.น่าน

สถานที่ติดต่อ

     นายกิตติพงศ์  อินทะรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง

            โทร.  086-1165652

   e-mail  :  kittipongsri@hotmail.com

 facebook  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว

 ผู้ตั้งกระทู้ นายกิตติพงศ์ อินทะรังษี :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-26 10:58:32


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3678079)

ติดต่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ

ได้เบอร์นี้ 081-4087133

อ่านเจอใน facebook มีคนใจบุญอยากร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น noname วันที่ตอบ 2014-07-29 17:30:081


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล