ReadyPlanet.com


บีเจซี กำลังคัดเลือกโรงเรียนเพื่อไปสร้างอาคารเรียนให้ครับ


ขอภาพถ่าย แผนที่ เบอร์โทรติดต่อ ครับ

ธนากร อีเมล์ tanakorb@bjc.co.th ครับ

ปกติเราจะไปบริจาคเป็นอาคารเรียน 3 ห้องเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่างๆ ครับ

 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อโรงเรียน

1.1         ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปโรงเรียนที่เข้าโครงการประมาณไม่เกิน 250 กม.

1.2         เป็นโรงเรียนรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ

1.3         เป็นโรงเรียนขาดแคลนหรือยากจน

1.4         มีนักเรียนประมาณ 80 คนขึ้นไป

ขอบคุณสำหรับพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ครับผู้ตั้งกระทู้ ธนากร บีเจซี (tanakorb-at-bjc-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-15 15:42:31


1

ความคิดเห็นที่ 2 (3312737)

เรื่อง  เสนอข้อมูลโรงเรียนเพื่อพิจารณาสร้างอาคารเรียน

เรียน  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียน

         โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  สาขาบ้านแหลมทองหลาง  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  ขอเสนอข้อมูลโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาสร้างอาคารเรียน ดังนี้ครับ (มีข้อมูลเพิ่มเติมในอีเมล์ tanakorb@bjc.co.th)

. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง ตั้งอยู่ที่บ้านแหลมทองหลาง หมู่ 5ตำบลแหลมงอบ  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ ระดับประถมศึกษาปีที่  ๖

            ๑.๑  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  สาขาบ้านแหลมทองหลาง  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) ที่ก่อตั้งขึ้นตามความจำเป็นด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) ประมาณ ๔ กิโลเมตร  และประชากรบ้านแหลมทองหลางนับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐% ซึ่งต่างจากประชากรบ้านแหลมมะขามที่นับถือศาสนาพุทธ  ๑๐๐%  ด้วยความห่างไกลและความแตกต่างดังกล่าว  ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ ๕ บ้านแหลมทองหลางพร้อมใจกัน  จัดสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง  ๔ ห้องเรียนใน ปี พ.. ๒๕๒๔ และต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ให้ก่อสร้างอาคารถาวร ๔ ห้องเรียนในปี พ.. ๒๕๒๗  แต่แรกเริ่มนั้นได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  และต่อมาได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมจากชุมชน  ให้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอีกจำนวน ๔ ห้องเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๓  คน  ครูสายงานการสอน  ๕  คน  บริหารงานโดย  นายชยานนต์  มนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) และสาขาบ้านแหลมทองหลาง  ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องบริหารงานโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนควบคู่กัน 

            ๑.๒ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

                สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในบริเวณโดยรอบของโรงเรียนสาขาแหลมทองหลางมีประชากรประมาณ  ๑,๐๐๐ คนและมีลักษณะเป็นชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น  มีการให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  และร่วมใจต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี  จนได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็ง  อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำประมง  เพราะโดยสภาพของภูมิประเทศอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล  เหมาะแก่การทำประมง  ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐% มีประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติ  และยึดถือในหลักของศาสนาอิสลาม  และยังสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปอาหารตามลักษณะอาชีพของตน คือ การทำปลายอ  ข้าวเกรียบปลา  และแกะเนื้อปูทำปูกระป๋อง  เป็นศูนย์การผลิตในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสินค้า OTOP โรงเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

ด้วยสภาพของบริเวณของโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯ  และสาขาบ้านแหลมทองหลางทั้งสองแห่ง  การบริหารการจัดการการศึกษาของโรงเรียนต้องมีความละเอียดอ่อน  และต้องมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๑.๓ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา ด้วยบริบทของทั้ง ๒ โรงเรียนมีความต่างกันทั้ง ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

                โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลัก คือโรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัด มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของวัด ได้รับการสนับสนุนดูแลเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการของวัด ประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ อย่างเข้มแข็ง

โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสาขา คือโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง ตั้งอยู่ในชุมชน ของชาวมุสลิม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ได้รับการ เอาใจใส่ดูแล พัฒนา ให้ความร่วมมือ กับทางโรงเรียนในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีพื้นฐานของความยากจนก็ตาม

การทำการพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของความต่างดังกล่าวทำให้การบริหารการจัดการต้องระมัดระวัง ด้วยความละเอียดอ่อน ใช้เวลามากในการดำเนินการ และมีข้อจำกัดอยู่บ้างของแนวการปฏิบัติ ของนักเรียนทั้ง ๒ แห่ง ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) นำความต่างทั้ง ๒ แห่ง ให้อยู่ร่วมกันและร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาท่ามกลางความสมานฉันท์และศรัทธาต่อกัน

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่สูง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ  อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองของนักเรียนต้องออกไปทำงานในพื้นที่ต่างหมู่บ้านเป็นส่วนมาก ซึ่งช่วงเช้าก็ต้องออกเดินทางแต่เช้า กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ช่วงเย็น ทำให้ช่วงเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่นักเรียนถูกละเลยไป ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกหลานเท่าที่ควรจะเป็น  การดูแลให้ทำการบ้าน อ่านหนังสือหรือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาจึงถูกละเลยประกอบกับเด็กมีภาระรับผิดชอบในหน้าที่ที่สำคัญอีกประการก็คือ การเรียนศาสนา ซึ่งทุกเช้า ต้องตื่นมาอ่านหนังสือ และในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ก็ต้องไปอ่านหนังสือเรียนภาษาอาหรับ  เรียนรู้เรื่องของศาสนาอีก ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นมูลเหตุของการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไม่สูงและผู้ปกครองส่วนมากไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในสายสามัญ แต่ให้ความสำคัญกับการเรียนทางศาสนามากกว่า สังเกตได้จากการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จะเลือกเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นส่วนมาก และอีกประการก็คือ พ่อแม่มักอยากให้ลูกออกมาช่วยตนเองทำงานมากกว่าการไปเรียน ด้วยเหตุผลหลายๆประการจึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ใช่เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบในทุกๆระดับชั้นตามมา

 

 

. ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

หน้าที่/สอนวิชา/ชั้น

นายชยานนต์  มนตรี

๓๗

๑๔

ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

 

ป.บัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

การบริหารการศึกษา

บริหารการศึกษาสถานศึกษา  ๒  แห่ง 

นางสุริยา   นรินทร

๕๗

๓๕

ครู/ชำนาญการพิเศษ

..

พลศึกษา

ทุกสาระวิชา/ป.๑-๒

นางช่อมาลี   ศิริพงษ์

๕๕

๓๔

ครู/ชำนาญการพิเศษ

..

ภาษาไทย

ทุกสาระวิชา/ป.๕-๖

 

นางเบญจวรรณ   เสนาะสันต์

๕๐

๑๐

พนักงานราชการ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ทุกสาระวิชา/ป.๓-๔

 

นางสาวสกุลยา  ผลบุญ

๓๐

ครู ค.ศ.๑

คบ./กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

กิจกรรมหลัก๖กิจกรรม/อ.๑-๒

นางสาววณิชพร   บัวประหลาด

๒๑

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ผู้ช่วยการบริบาล

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

เด็กพิเศษทุกระดับชั้น

 

 

. ข้อมูลอาคารสถานที่

.๑ อาคารเรียน  จำนวน  ๒  หลัง อาคารประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง   ส้วม ๒  หลัง   สนามเด็กเล่น  ๑  สนาม  สนามฟุตบอล  ๑  สนาม   สนามเซปักตะกร้อ  ๑  สนาม  

                ๓.๒   จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๖   ห้องเรียน  แบ่งเป็น      

                                ชั้น         อนุบาล ๑     =      ห้องเรียน

                                                ชั้นป. ๑                 =      ห้องเรียน  

ชั้นป. ๒                                =      ห้องเรียน 

ชั้นป. ๓-๔           =      ห้องเรียน  

ชั้นป. ๕                                =      ห้องเรียน  

ชั้นป. ๖                 =      ห้องเรียน  

 

สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหารเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างอาคารเรียน

                โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  สาขาบ้านแหลมทองหลาง  เป็นโรงเรียนที่แยกตัวออกมาจากโรงเรียนหลักคือโรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ด้วยความแตกต่างที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) มีนักเรียน ทั้งสิ้น  ๔๔  คน  ครู  ๔  คน  ส่วนโรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง  มีนักเรียน  ๘๓  คน  ครู  ๕  คน  ซึ่งมีจำนวนมากกว่าโรงเรียนหลัก  และมีประชากรวัยเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น  ประมาณ  ๑๕๐  คน  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี  เนื่องจากชาวมุสลิมนั้นจะไม่มีการคุมกำเนิด  แต่สาเหตุที่มีนักเรียนในเขตบริการมาเรียนที่โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง  จำนวนน้อย  ทั้งนี้เพราะความไม่เพียงพอของอาคารสถานที่  โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเรียนรวมห้องกันเป็นบางห้อง  และไม่มีห้องพิเศษต่างๆ  เช่น  ห้องพยาบาล  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ฯ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

                อีกประการหนึ่ง  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ติดกับชายฝั่งทะเล  มีลมทะเลและมีฝนตกชุก  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่มีความไม่มั่นคงถาวร มีลักษณะเอียง ไม่ได้ฉาก อาจเป็นเพราะสนิมกัดกร่อนเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากความเค็มใต้พื้นดิน ด้วยบริเวณนี้เคยเป็นชายเลนมาก่อน  ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าวให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้ว  แต่ก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะยังคงใช้งานได้นานเท่าไร

 

                โรงเรียนวัดแหลมมะขาม  สาขาบ้านแหลมทองหลาง จึงเสนอข้อมูลมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติต่อไป

หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ   083-344-1137,  084-511-9416

ผู้แสดงความคิดเห็น นายชยานนต์ มนตรี 8045119416 (chay_montri-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-08-20 11:35:37


ความคิดเห็นที่ 1 (3312697)

สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาของโรงเรียน
แจ้งลบกระทู้


โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล้ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ตำ่  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับนำ้ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากนำ้จะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งนำ้ ซึ่งอยูหลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีนํ้าขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหนายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพิื รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก้มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

   1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ทำความสะอาดอาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งทรุดโทรมจะมาทับเด็กเกิดอันตรายกับเด็กได้

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนยืการเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด  ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

  ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุมผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

  1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2556  เวลา 12.00 น. ณ ดรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

   2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ซ่อมแซมอารเรียน  ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา  ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองนํ้า   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง เครืองใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้องปูพื้น 

กระเบื้องหลังคร เหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดทำห้องนำ้ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียน 
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-23 01:10:18

 

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป

 

 

ความเห็นที่ 1 (3312254)
แจ้งลบความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 0815773218 g,]Nเมล์ thanakit313@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 01:13:43

 


ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความ

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-18 16:57:411


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล