ReadyPlanet.com


ขอทราบข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในเขต ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (กิจกรรม CSR : Damco)


เนื่องด้วยบริษัท Damco Logistics Thailand กำลังจะออกค่ายทำกิจกรรม CSR จึงอยากขอทราบข้อมูลรายละเอียดขอโรงเรียนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อที่ว่าทางเราจะได้จัดหาตามความต้องการ รบกวนฝากข้อมูลที่ตั้งโรงเรียน ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับนะคะผู้ตั้งกระทู้ กิติยา Damco (kitiya-dot-rila-at-damco-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-26 13:59:30


1

ความคิดเห็นที่ 4 (3313070)

 สวัสดีค่ะ

             พวกเราเป็นครูอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือสังคม สร้าง โรงเรียนขึ้นมาในชุมชนยากจน เพื่อลดอาชญากรรม

ปัญหาครอบครัวต่างๆ  ยาเสพติด  คุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้เด้กอ่านออกเขียนได้ อบรมบ่มนิสัย และ ปลูกฝังความ

เชื่อทางศาสนา ถ้าคุณๆต้องการร่วมช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ เรา ครูเมย์ 081 444 4234 เรายังขาดอุปกรณ์ การกีฬา

เครื่องเล่นกลางแจ้งเด็กเล็ก อีกทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ขอบคุณที่จะมาเยี่ยมเราค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นานา น่วมนคร วันที่ตอบ 2013-09-03 14:35:53


ความคิดเห็นที่ 3 (3312909)

สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาของโรงเรียน
แจ้งลบกระทู้


โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล้ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ตำ่  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับนำ้ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากนำ้จะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งนำ้ ซึ่งอยูหลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีนํ้าขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหนายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพิื รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก้มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

   1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ทำความสะอาดอาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งทรุดโทรมจะมาทับเด็กเกิดอันตรายกับเด็กได้

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนยืการเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด  ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

  ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุมผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

  1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2556  เวลา 12.00 น. ณ ดรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

   2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ซ่อมแซมอารเรียน  ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา  ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองนํ้า   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง เครืองใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้องปูพื้น 

กระเบื้องหลังคร เหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดทำห้องนำ้ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียน 
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-23 01:10:18

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป

 

ความเห็นที่ 1 (3312254)
แจ้งลบความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 0815773218 g,]Nเมล์ thanakit313@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 01:13:43

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-11 04:09:29

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-26 22:40:09


ความคิดเห็นที่ 2 (3312906)

โรงเรียนเปลี่ยนเวลาในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเป็นวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 :7j"dkimvfzhkxjk.o8iyh"ouh 0tgxHolbj"-v"

การทอดผ้่าป่าในครั้งนี้เป็นสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน เสื้อผ้า จักรยานยืมเรียน อุปกรณ์ในการก่อสร้างสำหรับว่อมสร้างอาคารเรียน  หลอดไฟฟ้า อุปกรณืตบแต่งห้องนำ้ และอื่น

 

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาสภาพของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากนำไ้ท่วมและสังคมภาครัฐไม่ดูแลในอดีตส่ง
แจ้งลบกระทู้


 

สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาของโรงเรียน
แจ้งลบกระทู้


โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล้ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ตำ่  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับนำ้ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากนำ้จะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งนำ้ ซึ่งอยูหลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีนํ้าขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหนายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพิื รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก้มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

   1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ทำความสะอาดอาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งทรุดโทรมจะมาทับเด็กเกิดอันตรายกับเด็กได้

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนยืการเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด  ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

  ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุมผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

  1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2556  เวลา 12.00 น. ณ ดรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

   2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ซ่อมแซมอารเรียน  ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา  ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองนํ้า   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง เครืองใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้องปูพื้น 

กระเบื้องหลังคร เหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดทำห้องนำ้ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียน 
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-23 01:10:18

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป

 

ความเห็นที่ 1 (3312254)
แจ้งลบความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 0815773218 g,]Nเมล์ thanakit313@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 01:13:43

 

  
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-26 17:41:03


ความคิดเห็นที่ 1 (3312905)

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากกรุงเทพ 150 กิโลเมตร มีความสนใจในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทของท่าน กรุณาแจ้งที่อยู่ตามเมล์ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียด รูปภาพและเอกสารให้ท่านพิจารณาหรือติดต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบอร์ 0815773218

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาสภาพของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากนำไ้ท่วมและสังคมภาครัฐไม่ดูแลในอดีตส่ง
แจ้งลบกระทู้


 

สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาของโรงเรียน
แจ้งลบกระทู้


โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล้ก มีนักเรียน 150 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง สภาพอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ตำ่  เมื่อฝนตกจะแหล่งรับนำ้ทั้งหมู่บ้านเนื่องจากนำ้จะไหลมาหาโรงเรียนเพื่อสู่คลองส่งนำ้ ซึ่งอยูหลังโรงเรียน ทำให้ปลวกในดินหนีนํ้าขึ้นบนอาคารเรียนและกินเนื้อไม้ ทำให้อาคารเรียนทรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้ทั้งอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ถูกจำหนายแล้วแต่ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียนและโรงเรียนประสบปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ไร้ผู้คนสัญจร ไม่มีอนามัย เมื่อ 12  ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านแต่งงานกันเอง ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั้น มีถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตามที่ออกข่าว ช่อง 7 สี รายการเจาะ 7 ประเด็น เมื่อ 27 กันยายน 2554  ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยพิมพิื รายการเจาะ7 ประเด็น เยียวยาเด็กบกพร่องทางสติปัญญา + 27 กันยายน 2554   เมื่อรายการออกไปก้มีคนมาติดต่อสอบถามก็ไร้การเหลียวแลปล่อยให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาและแก้ปัญหาเองซึ่งผู้บริหารและคณะครูร่วมแก้ปัญหามาตลอด และในปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังระดมทรัพยากรด้วยการบอกบุญคนที่รู้จักด้วยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาแก้ปัญหาของโรงเรียนดังนี้

   1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการทาสี ทำความสะอาดอาคารเรียนใหม่ให้สวยงามเพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียน

 2.สร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เพราะต้องการย้ายนักเรียนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนไม้ ซึ่งทรุดโทรมจะมาทับเด็กเกิดอันตรายกับเด็กได้

 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียน ดังนี้

     3.1. ศูนยืการเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

    3.2.ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัด  ฝึกฝนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคนตรีเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และฝึกสมาธินักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญา ได้มีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่รบกวนเพื่อนและเป็นภาระของครู เพื่อนๆ และสังคมในอนาคต

  3.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝึกฝนทักษะ ประสาทสัมผัสให้เรียนรู้จากการกระทำบ่อยจนเกิดความชำนาญส่งเสริมความสามารถและพรสวรรค์ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

  ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่โรงเรียนยังขาดแคลน ปัจจัยหลายด้านทั้งความพร้อมของคณะครูที่ไม่มีความรู้ทางสาขาที่ตั้งไว้แต่ก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เด็กในกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต ทางโรงเรียนเรียนเชิญกลุมผู้มีจิตพัฒนาการศึกษาและมวลสมาชิกของท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทร่วมสงเคราะห์นักเรียนดังกล่าว ด้วยวิธีการดังนี้

  1.ระดมมวลสมาชิกของท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2556  เวลา 12.00 น. ณ ดรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

   2. รวบรวมสมาชิกของท่านร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ซ่อมแซมอารเรียน  ทาสีอาคารเรียน ประตู รั้ว จัดสวนหย่อม ปลูกผักสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

 3.รวบรวมสมาชิกของท่านก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนทีชำรุดเนื่องจากปลวกกินเนื้อไม้อาคารเรียนทั้งหลัง

4.รวบรวมสมาชิกของท่านเลี้ยงอาหารนักเรียน แจกของเล่น ขนม สมุด ปากกา  ดินสอ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้ามือสอง เครื่องกรองนํ้า   หลอดไฟฟ้า พัดลม สายไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน

5.ร่วมบริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง เครืองใช้สอยอุปโภคและบริโภค เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

6.ทางบริษัทวัสดุก่อสร้างบริจาควัสดุก่อสร้างอารเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียน เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้องปูพื้น 

กระเบื้องหลังคร เหล็กทำโครงสร้างหลังคา เหล็กทำโครงสร้างฐานรากอาคารเรียนและเสาอาคารเรียน วัสดทำห้องนำ้ 8 ห้อง แผ่นยิบซัมทำฝ้าห้องเรียน 
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-23 01:10:18

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป

 

ความเห็นที่ 1 (3312254)
แจ้งลบความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 0815773218 g,]Nเมล์ thanakit313@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 01:13:43

 

  
ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-26 17:34:161


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล