ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านปิงใน


เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านปิงใน

 เรียน  ท่านผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

                           ด้วยโรงเรียนบ้านปิงใน  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๖๗ คน  ครู  คน สภาพชุมชนโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน  อาชีพประชากรส่วนใหญ่ทำไร่ปลูกข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลานและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน จึงเป็นภาระที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดการศึกษา   ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางราชการยังไม่เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับการบริจาคสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์การรับบริจาคและการช่วยเหลือ ดังนี้

๑.      โทรทัศน์สี ขนาดจอ ๓๖ – ๔๕ นิ้ว จำนวน  ๖ เครื่อง (ใช้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมไกลกังวล)

๒.      เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๕ ชุด

๓.      การปรับปรุงเสาธงชาติ เวทีจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

๔.      ชุดกีฬา ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้านักเรียน

๕.      ทุนการศึกษานักเรียน หรืออื่นๆตามสมควร

                         ทางโรงเรียนบ้านปิงใน จึงขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากท่านผู้มีเมตตาจิตและท่าน        ผู้ใจบุญ ได้โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือสนับสนุน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ หรือทางโทรศัพท์ ๐๕๔-๗๖๐๑๓๗ ,๐๘๑-๘๘๓๒๗๑๐ ,e-mail: wichan50@hotmail.com ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                  

                                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                               

                                                                  (นายวิชาญ  ปวนสุรินทร์)

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิงในผู้ตั้งกระทู้ วิชาญ (wichan50-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-20 03:25:08


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล