ReadyPlanet.com


สร้างประโยชน์สู่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในชนบทให้สมบูรณ์


 เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนและบริจาคเพื่อการพัฒนาการศึกษาของ นักเรียน และโรงเรียน

เรียน  ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน          

          โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนรวม 280  คน ผู้บริหาร คน  ครู 13 คน  สถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ก่อสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในห้วงเวลาของการพัฒนา ปรับปรุง กิจการทุกอย่างของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบ ระบบ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของนักเรียน  พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกส่วนของพื้นที่ สภาพของนักเรียน มีฐานะยากจนถึงปานกลาง  ขาดแคลนทุนทรัพย์    โรงเรียนจึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียน/โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา   โรงเรียนมีสนามที่กว้างแต่น้ำท่วมต้องได้รับการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬาการพักผ่อนของเยาวชน/ชุมชนซึ่งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โดยทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์การรับบริจาคและการช่วยเหลือ  ดังนี้

                  1.  การสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ขนาดเนื้อที่ 1250  ตารางเมตร /พัฒนาห้องเรียนที่มีอยู่ต่อยอดให้เป็นห้องพิเศษต่าง ๆ อาทิ ห้องพยาบาล ห้องสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องคุณธรรม จริยธรรม ห้องประชุมสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน 

                   2.  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 89.5 เมตร /อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล งบประมาณ  ประมาณ 30,000  บาท

                   3.  การสร้างรั้วรอบสระน้ำที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  เป็นแหล่งเรียนรู้ และสวยงาม  ขนาดความยาวรอบรูปสระน้ำ  105  เมตร  งบประมาณประมาณ 90,000  บาท

                   4.  ชุดกีฬา / ชุดนักเรียน / รองเท้าถุงเท้านักเรียน / ชุดขาวสำหรับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

                   5.  รั้วโรงเรียนขนาดความยาวประมาณ 645 เมตร

                   6.  ทุนการศึกษานักเรียน

                   7.  ทุนสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

                   8. อุปกรณ์สื่อการเรียน อาทิ กระดานอัจฉริยะ / ชุดเครื่องฉายโปรแจคเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

                  9. การปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในบริเวณสถานศึกษา  

                 10.  อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์และเห็นเหมาะสม

                

              ในการนี้ทางโรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นการล่วงหน้าที่ท่านจะกรุณา ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                           นางอัจฉรพร  แก้วมรกต

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) 

                           คณะครู และผู้ปกครอง

                                                                                   โทร  032-452363 ,   081-1131948 ผู้ตั้งกระทู้ อัจฉรพร แก้วมรกต (achara_pkk-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-28 14:28:14


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล