ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์จัดตั้งวงดุริยางค์ขนาดเล็กและวงดนตรี สำหรับโรงเรียนในชนบท


เรียน ผู้ใจบุญใจกุศล  ที่เคารพทุกท่าน

            ผม.ผอ.ปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา  ตำบล บ้านวัง  อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา  ใคร่ขอความเมตตาจากคณะผู้ใจบุญทุกท่าน ที่จะกรุณา ช่วยเหลือเด็ก ๆ โรงเรียนในชนบทภาคอีสาน  เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ยังขาดแคลน สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาอีกเป็นจำนวนหลายรายการ  เนื่องด้วย ทางโรงเรียน ได้มีโครงการที่จะส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริม ความสามารถ ของเด็ก ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ ดนตรี ให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เครื่องดนตรี เพื่อให้มีใจรักในศิลปดนตรี อันจะทำให้นักเรียน มีจิตใจที่อ่อนโยน  เป็นคนดีของสังคมต่อไป  โดยมีเป้าหมายดังนี้

         1. จัดตั้งวงดุริยางค์(โยธวาทิต)   โดยขอความอนุเคราะห์ รับบริจาค

               1  กลองแทร๊ก      จำนวน     10    ชุด

              2   กลองใหญ่        จำนวน     2      ชุด

              3   ฉาบใหญ่          จำนวน     1      คู่

              4   แบไรร่า            จำนวน     2      คู่

              5   กลองทอมสนาม จำนวน   2     ชุด

              6.  แอ๊คคอเดียน    จำนวน       10  ชุด

         2.การจัดตั้งวงดนตรีนักเรียน

             1   กลองชุด                                     จำนวน    1   ชุด

             2   กีตาร์ไฟฟ้า                                  จำนวน     1   ชุด

             3   กีตาร์เบสไฟฟ้า                            จำนวน     1  ชุด

             4   คีบอร์ด                                        จำนวน     1 ชุด

             5   กลองทอม                                   จำนวน     2 ชุด

             6   แอมป์ กีตาร์ไฟฟ้า                        จำนวน    1  ชุด

             7   แอมป์ กีตาร์เบส                           จำนวน   1  ชุด

        คณะครุ  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใคร่ขอความอนุเคราะห์เพื่อการศึกษาสำหรับเด้ก ๆในชนบทด้วย ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

 

                  ผอ.ปิยะศักสณ์     ศิริทรัพย์

                     โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

                       หมุ่ที่ 2    ตำบล   บ้านวัง

                          อำเภอ โนนไทย

                            จังหวัด   นครราชสีมา

                              30220

 

                      โทร    081-7302436

                      อีเมล         piyasak94@gmail.com

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ (piyasak94-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-23 23:08:03


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล