ReadyPlanet.com


ขอกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานของท่านช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส


เรียน  ผู้ใจบุญทุกท่าน

       โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบา 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนัเรียน  115  คน  ครู  5 คน นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ปลวกจากดินขึ้นไปกินเนื้อไม้ทั้งหลัง ทำให้อคารเียนทรุดโทรม อาคารเรียน ป 1 ข ึ่เป็นอาคารไม้ถูกจำหน่ายออกจากระบบอาคารเรียนของ สพฐ. แล้ว ยังม่ได้รับการจัดสรรอาคารเรียนให้ใหม่  จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคารเรียนให้ใช้งานได้  ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการต้องใช้งบประมาณประมาณ 150,000 บาทในการซาอมแซมอาคารเรียนให้สามารถใช้งานได้  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านดังนี้

          1. รวบรวมสาชิกขอท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท/ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้โรงเรียน ในวันที่  12  สิงหาคม 2557 นำรายได้มาซ่อมแซมอาคารเรียน

         2. รวบรวมสมาชิกของท่านทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL ที่แก้ปัญหาทางสมองให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

        3. โรงเรียนขาดแคลนด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา   อุปกรณ์กีฬา   รองเท้า  ถุงเท้า

        4. หนังสื่อเข้าห้องสมุด / ตู้ยาห้องพยาบาล /ยาสามัญประจำบ้านพื้นฐานสำหรับนักเรียน

        5. ทุนสำหรับทำโครงการเกษตรพอเพียงสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนแบบยังยืน ( ทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ / ปลูกผักปลอดสารพิษ /เพาะเห็ดนางฟ้า- เห็ดภูฐาน / จัดทำสวนสมุนไพร-สวนพฤษสาสตร์

       6. ทำลานปฏิบัติธรรมและศาลาพระหน้าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเป็นเยาวชนที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

      ท่านใดจะร่วมทำบุญกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ท่านผู้อำนวยการธนากฤต  นันทพานิช  โทร 0815773218  เมล์ thanakit313@gmail.com    จักขอบพระคุณอย่างสูง

     ผู้ตั้งกระทู้ ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-03 21:06:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล